Bacheloroppgave 2014
Studium: Dataingeniør

 

Tittel - norsk: Point Detection Software & OpenCL
Tittel - engelsk: Point Detection Software & OpenCL

Oppgave nr.: 35E

Oppgavestiller: 3D Motion Technologies

 

Kontaktperson: Tomas Holt

 

Telefon: 930 57 750

E-postadresse: tomas.holt@hist.no

 

Postadresse: AITeL E.C Dahls gt. 2, 7012 Trondheim

Studenter: Lars Aksel Tveråmo, Walther Kammen Gulbrandsen og Andreas Dahl

Veileder ved HiST: Tomas Holt

 

Sammendrag:

Oppgaven omhandler et system for å fange objekter i rommet (Motion Capture) og er knyttet opp mot forskningsaktiviteten ved Vizlab (AiTel) og firmaet 3D Motion Technologies. I dag bruker Vizlab en løsning ved hjelp av digitale videokamera som knyttes opp mot en PC. Bildene fra kameraene hentes inn på denne PC’en og prosesseres slik at objekter kan spores i rommet (3D).

Vi har tidligere arbeidet mot mulighetene for å benytte single board computers til å prosessere bildene og sende ferdigbehandlet data til hovedmaskinen. Dette arbeidet har vi videreført ved å ha sett på andre løsninger. Vi har da sett på mulighetene til å benytte GPU-prosessering (Graphical Processing Unit) ved hjelp av OpenCL. Og mulighetene for å “trigge” kameraene ved hjelp av broadcast signal, som skulle kunne supplementere det eksisterende “trigger”-systemet som er, per dags dato, avhengig av ekstra eksterne kabler. I tillegg til dette har vi utvidet støtten av ulike kamera-typer for klient/tjener programvaren fra et allerede eksisterende prosjekt.


Abstract in English:

The thesis deals with a system for capturing objects in space (Motion Capture) and is related to the research activity at Vizlab (AITeL) and company 3D Motion Technologies. Today, Vizlab has a solution using digital video camera connected to a main computer. The images from the cameras are collected on this computer and processed so that objects can be tracked in space (3D).

We have worked towards the possibility of using single board computers to process the images and send processed data to the main computer. We have continued this work by looking at other solutions. We have considered the possibility to use the GPU (Graphical Processing Unit) with the help of OpenCL. And the possibility to trigger the cameras by using a broadcast signal, this is to supplement the trigger-system that currently depend on additional separate cables. In addition, we have improved the supportability of different camera types for the client/server software from a already existing project.


I henhold til kontrakt inngått mellom HiST/AITeL, oppgavestiller og studenter gjelder følgende for publisering av resultater:
Normalsituasjonen er at rettigheter til å framstille kopier og å videreutvikle produktet og/eller metoder tilfaller HiST. Alle resultater er åpent tilgjengelig. Eventuelle avvik fra normalsituasjonen er markert med kryss nedenfor:

 

X

Avvik fra normalsituasjonen: Oppdragsgiveren kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden. Høgskolen vil ikke utnytte produktet kommersielt, men vil kunne arbeide videre med den grunnlagskompetansen som er vunnet gjennom prosjektet.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Studenten(e) kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden.

 

X

Avvik fra normalsituasjonen: Resultatene fra arbeidet er sperret og kun tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Resultatene fra arbeidet legges ut som OpenSource iht lisens xxx (Se http://creativecommons.no/lisenser)