Bacheloroppgave 2016
Studium: Dataingeniør

 

Tittel - norsk:Seriøst spill/simulator med Oculus Rift
Title - english:Serious game/Simulator with Oculus Rift

Oppgave nr.:26

Oppgavestiller: 3D Motion Technologies 

 

Kontaktperson:Tomas Holt

 

Telefon:93057750

E-postadresse:tomas.holt@ntnu.no

 

Postadresse:

Studenter:Andreas Brustad, Lars Erik Kleiva

Veileder ved IIE,NTNU:Tomas Holt

 

Sammendrag:Målet er å få til en løsning hvor man benytter mulighetene som en virtuell verden gir i forhold til opplæring av barn i trafikken. Ved å bruke teknologi fra "3D Motion Technologies", skal vi spore kroppsbevegelser i sanntid og plassere bevegelsene i en virtuell verden. Med 3D-briller og markører, skal barn få lære seg hvordan man skal oppføre seg i trafikken i et trygt miljø.


Abstract: The Goal is to develop a solution which use the posibilities a virtual world gives in relation to train children in traffic. By using technology from "3D Motion Technologies", we will track body movements in real time and place the movements in a virtual world. With 3D-goggles and tracking markers, the children get to learn how to behave in traffic within a safe environment. 

Når ikke annet er avtalt, eier studenter selv den IPR (immaterielle rettigheter) de skaper som en del av studier/studieopphold ved Institutt for informatikk og e-læring (IIE). Alle resultater er åpent tilgjengelig. Opphavsretten reguleres av Åndsverksloven. Avtaler som inngås mellom IIE og studenter skal som minimum sikre instituttet rett til å bruke generert IPR til utdannings- og forskningsformål. Instituttet skal også motta en vurderingskopi av resultatet av arbeidet som benyttes til vurdering. Marker med kryss det som gjelder denne oppgaven:

X

Normalsituasjonen: Studentene har selv alle rettigheter knyttet til resultatet fra bacheloroppgaven, med de unntak som er beskrevet over.

X

Avvik fra normalsituasjonen: Oppdragsgiveren har rettighetene og kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden. Instituttet vil ikke utnytte produktet kommersielt, men vil kunne arbeide videre med den grunnlagskompetansen som er vunnet gjennom prosjektet, som beskrevet over.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Resultatene fra arbeidet legges ut som OpenSource iht lisens

__________________________________ (Se http://creativecommons.no/lisenser).

 

Avvik fra normalsituasjonen: Programvare utviklet som del av bacheloroppgaven er sperret og kun tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver/studenter.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Alle resultater fra arbeidet er sperret og kun tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver/studenter. (Vurder om det i stedet er tilstrekkelig å krysse av punktet over).